Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO

1. Warunkiem wynajmu sprzętu zdjęciowego w BLACKFISH RENTAL jest złożenie zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail: rental@blackfish.pl i akceptacja oferty finansowej oraz podpisanie umowy wynajmu sprzętu.

2. Forma zamówienia:
• lista zamawianego sprzętu
• data i godzina odbioru oraz zwrotu sprzętu
• dane kontaktowe Zamawiającego
• dane Zamawiającego do faktury VAT
• dane Zamawiającego do ubezpieczenia

3. Okres wypożyczenia jest określony w umowie, mierzony w dobach lub okresie zdjęciowym. Minimalny czas wypożyczenia to jedna doba (24h), liczona od godziny odbioru sprzętu.

4. Sprzęt zostaje przekazany Zamawiającemu po podpisaniu umowy wynajmu i akceptacji stanu technicznego sprzętu. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
5. BLACKFISH RENTAL oddaje w wynajem sprzęt w pełni sprawny i gwarantuje jego prawidłowe działanie pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku awarii sprzętu niezawinionej przez Zamawiającego, BLACKFISH RENTAL naprawi sprzęt na własny koszt i zrezygnuje z naliczania opłat za wynajem. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki lub awarii Zamawiający dostarczy jak najszybciej uszkodzony sprzęt do siedziby BLACKFISH RENTAL.
6. Zamawiający zobowiązuje się używać sprzętu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz nie działać na szkodę Wynajmującego.

7. Szkody powstałe w czasie użytkowania:
W przypadku szkody powstałej w trakcie użytkowania sprzętu przez Zamawiającego, zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania BLACKFISH RENTAL o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku gdy zamawiający nie zgłosi szkody w sprzęcie w trakcie trwania umowy lub w momencie zwrotu sprzętu, BLACKFISH RENTAL może zgłosić Zamawiającemu powstanie ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu w przeciągu 24 godzin od momentu zwrotu sprzętu. W obu sytuacjach konieczne jest spisanie Protokołu Szkody.
• BLACKFISH RENTAL oświadcza, że w przypadku nieuznania szkody przez Ubezpieczyciela, Zamawiający ponosi wszelkie koszty naprawy wynikające z uszkodzenia lub niewłaściwej eksploatacji.
• W przypadku zaginięcia lub zniszczenia całkowitego sprzętu Zamawiający zobowiązuje się wypłacić BLACKFISH RENTAL równowartość brakującego sprzętu.
• W sytuacji odmowy wypłaty całkowitej wartości szkody przez Ubezpieczyciela, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy kwotą wypłaconą przez Ubezpieczyciela, a całkowitym kosztem naprawy szkody.
• Zamawiający jest zobowiązany do ubezpieczenia wypożyczonego sprzętu na własny koszt, lub ujęcie tego sprzętu w liście ubezpieczenia produkcji filmu i przedstawienia dokumentów potwierdzających to ubezpieczenie. Ten zapis dotyczy wynajmów w ramach każdej produkcji filmowej.

8. W przypadku opóźnienia zwrotu sprzętu, Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty stawek za kolejne rozpoczęte 24 godziny użytkowania wg stawek wymienionych w umowie.

9. Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność za wynajem gotówką w BLACKFISH RENTAL w dniu zwrotu sprzętu lub przelewem bankowym w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Podane ceny wypożyczenia są cenami netto, doliczany jest podatek 23 % VAT.